วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Abstract (ตัวอย่าง)


นอกจากเขียน บทคัดย่อ เป็นภาษาไทยแล้ว 
นักศึกษาที่ทำวิจัย ทำภาคนิพนธ์ หรือทำวิทยานิพนธ์ ยังจะต้องเขียน Abstract อีกด้วย 
   ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practice 
วันนี้ ผมจึงขอเสนอ Abstract เป็นตัวอย่างสักหนึ่งเรื่อง ครับ เชิญติดตามได้เลยครับ

ABSTRACT

    TITLE:   
ETHICAL QUALITIES OF BUSINESS AND GOVERNMENT LEADERS : TOWARDS DEVELOPING OF A LEADERSHIP TRAINING PROGRAM OF KALASIN PROVINCE, THAILAND

                                                                     RESEARCHER;            
                                                      PRASIT  KHOTCHAKHOT

                                                                        ADVISER:                       
                                                          DR. LUCINA F.GALERA

                                                                        DEGREE:                        
                                   DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MANAGEMENT

                                                            DATE  COMPLETED:                 
                                                                 APRIL  2008 

                                                                        SCHOOL:                        
                                                       ADAMSON UNIVERSITY


        This study utilized the descriptive type of research. It focused on the survey of business and government leaders with regard to the extent of their ethical and successful leadership qualities. The  respondents were composed of selected leaders in business and in government who were drawn purposively  from 18 districts of Kalasin Province and from the Chamber of Commerce of the province.The study was based on the interpretation of the study of Richard Moorehouse of East Tennessee State University in 2002.

        The analysis of the data revealed that there was a great consensus between the two groups of respondents in both business and government organizations concerning ethical characteristics and successful leadership qualities.

        The leader respondents were found to manifest slightly high ethical leadership qualities than the American study in terms of integrity, honesty, resourcefulness, high moral character and diplomacy which were also found quite higher among government leaders.The perceived leadership qualities did not differ among leader respondents.

        The indicators of successful leadership qualities were observed highly among Thai businessmen and government leaders based on result oriented, personal skills, interpersonal skills, character;but American study on its leaders revealed high on leading change.

        Using Mann-Whitney U test, for test of difference revealed that business and government leaders did not vary in their perception of ethical leadership qualities and in their observation of successful leadership qualities.

       The study recommended that:
1) Ethical characteristics and leadership qualities, identified in the present investigation, individual shall be scrutinized by appointing person on top position of trust in the organization;

2) Leaders in business shall undergo a continuing education on issues relative to ethics in government and in business;

3) As contribution of this study, a Leadership Training Program for Good Governance is hereby recommended for adoption by the Province of Kalasin in order to enhance or maintain high level of ethical and successful leadership;

4) This study may be replicated to include other variables of leadership qualities.

พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
สวัสดีครับวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนประชานิยม

จากตรรกะของเขา ใครบางคนอาจโวยวายว่า การรณรงค์ปราบปรามยาเสพติด

รวมทั้งการปราบปรามคอร์รัปชัน 
เช่น การสั่งยึดทรัพย์อดีตรัฐมนตรี 2 คนที่มาจากคณะปฏิวัติ เป็นจำนวนหลักพันล้าน 

และการที่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลสั่งยึดทรัพย์สินกว่า 46,000 ล้านบาทในความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ 

เป็นการไล่ล่าทำลายล้างทางการเมือง หรือรังแกอยู่ข้างเดียว 

เป็นการปองร้าย อ้างปรองดอง 

เป็นการอยุติธรรม 

เป็นการสั่งปราบปรามประชาชน

ดังเช่นที่สื่อเขียนนำเสนอกันอยู่
(บทบรรณาธิการไทยรัฐ ประจำวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2558)

เรื่องแบบนี้ก็เป็น  ประเด็น (Issue) ที่เราสามารถนำมาพิจารณา เชื่อมโยงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population  and Sample) และวิธีดำเนินการวิจัย (Method) โดยพิจารณาสามเรื่องนี้ โยงกันไปมา
 เพื่อหาทางกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้อีกตัวอย่างหนึ่งครับ
สำหรับบทเรียนประชานิยมนี้
เราอาจจะพิจารณประเด็นเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม (Populism Policy)
โดยใช้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชนบทระดับตำบลเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการวิจัย (Method) เป็นต้น

สวัสดีครับ

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์ Pomstation

การสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์


 เป็นภารกิจที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์ พิจารณาและมีมติ

ตาม ข้อ 30.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548  

หัวข้อ การอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pomstation