วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์ Pomstation

การสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์


 เป็นภารกิจที่คณะกรรมการสอบเค้าโครงภาคนิพนธ์ พิจารณาและมีมติ

ตาม ข้อ 30.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548  

หัวข้อ การอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pomstation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น