วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เค้าโครงการเขียนรายงานการวิจัย (Outline of a typical research report)

จากการศึกษาตำรา และคำบรรยายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยของผู้บรรยายหลายท่าน รวมทั้ง  Dr. Gary J. Dean แห่ง  IUP พบว่าเค้าโครงรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ประกอบด้วยหัวข้อ และเนื้อหาที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้


บทที่1
หัวข้อ    อะไรคือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(What are the objectives of the research?)
                                  
องค์ประกอบ   หลักการและเหตุผลในการกำหนดปัญหาการวิจัย (Research Problem Statement)  และคำถามการวิจัย (Research Questions)  สมมติฐาน (Hypotheses)  นิยามศัพท์ปฏิบัติการ (Definition of Terms)  ข้อจำกัดในการวิจัย (Limitations)                                                             

บทที่ 2 
หัวข้อ   ความรู้ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย      
องค์ประกอบของรายงาน  เป็นการการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย (Review of the literature about the topic)

บทที่ 3
หัวข้อ   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทำอย่างไร    
องค์ประกอบ   บรรยายความเป็นมาของการศึกษาหรือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 
หัวข้อ   สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำวิจัย (Findings)                      
องค์ประกอบ   รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ หรือผลลัพธ์ของการวิจัย (Report 

บทที่ 5
หัวข้อ   อะไรคือคุณค่าหรือประโยชน์ของการค้นพบ การอภิปรายผล (Discussion of the findings)                    
องค์ประกอบ   เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับข้อค้นพบ โดยมีการบอกกล่าวถึงการนำเอาผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ การนำข้อค้นพบไปสร้างทฤษฎีขึ้นใหม่ ตลอดจนแนะนำว่าในอนาคตผู้สนใจเรื่องนี้ควรจะทำวิจัยต่อเนื่องในประเด็นใด (What could we do with this study?  What  is the advise you would give to your  audiences?)

จากเค้าโครงการเขียนรายงานการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายงานการวิจัยประกอบด้วยเนื้อหา 5 บทดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอย่าลืมว่า ในการทำวิทยานิพนธ์ ก็ดี หรือภาคนิพนธ์ก็ดี มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีประกาศกำหนดเค้าโครงการเขียนวิทยานิพนธ์ไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้นักศึกษาถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้ว 
ตัวอย่าง เช่น โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดทำ คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ไว้เมือ พ.ศ. 2553ดังนั้น ในการทำรายงานการวิจัย นักศึกษาจะต้องคำนึงถึงรูปแบบ และเค้าโครงการเขียนรายงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นหลัก

พบกันใหม่ในคราวหน้า
สวัสดีครับ