วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

ประเด็นการวิจัย So What's This Jailing Of Bankers I Keep Hearing About? - The Reykjavik Grapevine

การกำหนดหัวข้อการวิจัยให้นึกถึง วิธีทำสมาธิ

คือเริ่มต้นด้วยการ ติดตามหรือเกาะติดประเด็นนั้น

ต่อด้วยการเฝ้าดู จากนั้นสร้างมโนภาพ สุดท้ายบังคับมโนภาพนั้น So What's This Jailing Of Bankers I Keep Hearing About? - The Reykjavik Grapevine