วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ANOVA

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้การคำนวณด้วยตนเองโดยใช้สูตรทางสถิติจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลใดก็ตาม จะต้องระบุรายละเอียดของสูตรที่ใช้  พร้อมกับอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ต้องใช้สถิติและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  ไม่ต้องระบุในหัวข้อ

ทุนวิจัยผ่าน สกว. ปีนี้มีอะไรไหมจ๊ะ

สกว. ย่อมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 สกว.มีทุนการวิจัยตามที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เราควรให้ความสนใจ ดังนี้ครับ

1.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

3 . ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

4. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา

5 . ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

6 . ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

7 . ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ส่วนรายละเอียดขอเชิญตามลิงค์นี้ไปดูนะครับ

ทุนวิจัยจาก สกว. 
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเลือกหัวข้อการวิจัย Single Mom's Empowered

การเสริมสร้างขีดความสามารถของแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

การเสริมสร้างขีดความสามารถคนแก่ที่เลี้ยงดูหลานตามลำพังSingle Mom's Empowered