วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ANOVA

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้การคำนวณด้วยตนเองโดยใช้สูตรทางสถิติจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลใดก็ตาม จะต้องระบุรายละเอียดของสูตรที่ใช้  พร้อมกับอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่ต้องใช้สถิติและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  ไม่ต้องระบุในหัวข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น