วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

PA82103 Research Methodology In Public Administration

วันนี้ผมขอนำเสนอ รายละเอียดของรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับแผนการสอน (มคอ.3) กับ มคอ.5 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชานี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มคอ.3 หรือรายละเอียดของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนี้ มีเนื้อหา 7 หมวด ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทั่วไป 
2) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
3) ลักษณะและการดำเนินการ 
4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5) แผนการสอนและการประเมินผล 
6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
7) การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

สำหรับรูปร่างของรายละเอียดของรายวิชา PA82103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  (Research Methodology In Public Administration) เป็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

          ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของ มคอ.5


ในการทำ มคอ.5 ต้องจัดทำรายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน (มคอ.3) ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องทำรายงานตามแบบ มคอ.5 ด้วย

ในส่วนของภาคปฏิบัติการสอนนั้น ทีมของผมทำการสอน  8 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง เราสอนตามหัวข้อดังตารางข้างต้น และ
สอนแบบแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้สอนสองคนโดย 4 วันแรก สอนตามหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ บทที่ 1-3  ส่วน 4 วันหลัง สอนตามหัวข้อของ บทที่ 4-5 ครับ

ในโพสต์นี้ ผมไม่ได้นำเสนอหมวดที่ 6 คือ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ซึ่งกล่าวถึงตำราและเอกสารหลักเพราะเนื้อหาจะมากเกินไปครับ
เอาไว้กล่าวถึงในโอกาสหน้า
สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีครับ