วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การปฏิรูปการศึกษาไทย: แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่14  มีนาคม 2560 นี้ มีโครงสร้างและองค์ประกอบ อย่างย่อๆดังนี้ครับ

1.สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
2.ผลการพัฒนาการศึกษาไทยที่ผ่านมา
3.กระบวนการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วยเรื่องสำคัญๆดังนี้คือ
  1. หลักการ/แนวคิด
  2. วิสัยทัศน์
  3. เป้าหมาย 5
  4. ยุทธศาสตร์ 6
  5. ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
  6. ช่วงระยะเวลาของแผน(Time Frames)
  7. การขับเคลื่อน(Plan Implementation)
  8. ปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (7 Key Success Factors)
สำหรับหัวข้อที่ 8 ผมเห็นว่าเป็นปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญมากจึงขอนำเสนอ 7 ข้อนี้ในบทความเพื่อท่านผู้อ่านที่อยู่ในวงการการศึกษาจะได้พิจารณาในรายละเอียดเป็นข้อๆว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดกันอย่างไรบ้างครับ

8.1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง (Participation);


8.2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ (Personnel Development for Plan Implementation);


8.3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม (Paradigm Shift from education provided by state to education as an integral part of the Thai society);


8.4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ(Create a strong link between National Education Plan and the National Budget);

8.5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ บริหารงานให้มีความชัดเจน (Re-engineering of Public Administration to induce a more specific administrative structure);
8.6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Building a more resorceful information management system via smart information technology;


8.7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา(Educational resources and financial reform to enable a more effective suppervision of school financial management).


การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดนี้ จะราบรื่น เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว เหมือนกามนิตหนุ่มหรือล่าช้าเป็นเต่าล้านปี ผมยังไม่สามารถออกความเห็นได้ในขณะนี้นะครับ 

แต่อย่าลืมว่าแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้เป็นฉบับที่ 12 ของประเทศไทยเรา

ดีใจหรือไม่ครับ?
ผมดีใจมากเพราะเหตุว่า มันเป็นแผนที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเรากำลังกล่าวถึง Thailand 4.0 กันมากสนั่นเมืองครับ นอกจากเรามีบุคลากรระดับครีมเป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับล่าสุดแล้ว เรายังมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิตัลเพื่อการพัฒนาฯ ควบคู่กัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่กระทรวงศึกษาธิการอีกต่างหากครับท่าน!!!

ท่านที่ประสงค์รายละเอียดของ แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
โปรดติดตามลิงค์ได้เลยครับ


2 ความคิดเห็น: